فیلم برخی از محصولات شگفت انگیز ما

فیلم برخی از محصولات ما

لانگ مویر بلاجت(Langmuir Blodget)

رزومه شرکت توسعه فناوری های نوین

پرکن فوق دقیق تمام اتوماتیک

انواع پمپ پریستالتیک